Fellows
Minimal Invasive Surgery

Minimal Invasive Surgery Fellows

2023

Mohamed Ahmed
Sorin Aldoescu
Marco Giacometti
Florin Graur
Rémy Kohler
Alexis Litchinko
Marco Milone
Emil Ioan Mois
Abdulellah Niaz
Rabii Noomane
Akhilesh Sapra
Abdullah Sisik
Pedro Soares-Moreira
Pierre-Alain Tokoto